EXAMENREGLEMENT

Artikel 1: Akkoordverklaring; Definities

Akkoordverklaring

Het examenreglement geldt voor alle cursisten van het Centrum voor Avondonderwijs. Elke cursist die zich inschrijft voor een opleiding verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement. Voor meer informatie over het online (her)examen, raadpleeg de rubriek 'Examen en Diploma' bij de veelgestelde vragen.

Definities

Het Centrum voor Avondonderwijs: De vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen, met telefoonnummer 03/ 292.33.33 en met ondernemingsnummer 0892.908.160, verder genoemd ‘de School’.

Cursist: (i)De (rechts)persoon die zich bij de School inschrijft voor een professionele opleiding. Deze (rechts)persoon heeft een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een beroepsopleiding. (ii) De particulier/consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een hobbycursus volgt.

Opleiding: Een door het Centrum voor Avondonderwijs verzorgde professionele opleiding, training, her- of bijscholing, studie, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding die opleidt tot een beroep. Een professionele opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Artikel 2. Diploma's, Getuigschriften en Certificaten

Voor opleidingen waarvoor een examen voorzien is, kunnen de cursisten een diploma behalen, mits zij slagen voor het examen. Voor opleidingen die alleen vereisen dat de cursist de lessen bijwoont zonder examen af te leggen, ontvangt de cursist een certificaat. Elk examen wordt volgens de hierna bepaalde regels zo georganiseerd, dat de cursisten de kans krijgen te bewijzen dat zij beschikken over de competenties die vereist zijn voor het professionele doeleinde dat zij voor ogen hebben.

Artikel 3. Tijd en plaats van de examens

Cursisten leggen hun examen standaard online af tijdens de laatste les van de opleiding. Dit is bijna altijd een werkdag. Om het examen af te leggen, wordt er geen examengeld gevraagd. Op de site van de School kunnen de studenten een planning bekijken van de cursus met de datum van de laatste les van de cursus per locatie. Zo kunnen studenten hun examenmoment op voorhand inplannen.

De school kan beslissen om voor een opleiding andere evaluatievormen te organiseren, naast een examen of als vervanging van een examen, zoals gespreide of permanente evaluatie.

Artikel 4. Examens voor een beschermd beroep

Bij opleidingen die leiden tot een gereglementeerd beroep, legt de cursist examen af bij de Centrale Examencommissie - Economie en Middenstand in Brussel, om een vestigingsattest te behalen waarmee men gerechtigd is het betreffende beroep uit te oefenen.

Artikel 5. Voorwaarden om aan examens deel te nemen

§1. Wanbetaling

Cursisten kunnen slechts deelnemen aan een examen als ze het verschuldigde studiegeld betaald hebben.

§2. Verplichtingen per opleidingsonderdeel

De deelname aan een examen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, zoals een aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of de tijdige indiening van werkstukken. De School kan bepalen dat cursisten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, een nulscore of een "niet geslaagd" krijgen voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan.

§3. Controle van de identiteit

Op het examen moeten de cursisten hun identiteit kunnen bewijzen. Cursisten moeten dit doen door het voorleggen van hun identiteitskaart, en hun identiek toegewezen cursistennummer. De aanwezigheid van de cursisten wordt ook geregistreerd. Als de cursist geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen krijgt de cursist een bewijs van niet-deelname (ND).

Artikel 6. Inhaalexamens

Cursisten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moet dit ten minste één werkdag op voorhand met een geldig medisch attest of de nodige bewijsstukken bij overmacht aan de school communiceren. Vervolgens kan de cursist dan met de School een inhaalexamen inplannen op een later tijdstip. Dit kan via het online studentenplatform.

Artikel 7. Niet-deelname aan een examen

Als een cursist zonder voorafgaande verwittiging niet aanwezig is op een examen, zich te laat heeft uitgeschreven, of een vooraf te maken werkstuk te laat bezorgt aan de docent, wordt dat examen beoordeeld als “niet-deelgenomen” (ND). In het reglement wordt ND beschouwd als equivalent voor niet-tolereerbaar onvoldoende.

Artikel 8. Inleveringstermijn van werkstukken

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar cursisten om gegronde redenen menen deze termijn niet te kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen met de School. De School kan bepalen dat, indien de inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en de cursisten voor deze opdracht een nulscore of een beoordeling "niet-afgelegd" krijgen.

Artikel 9. Examenvorm en examenduur

Cursisten leggen hun examen standaard online af tijdens de laatste les van de opleiding. De docent deelt vooraf aan de cursisten de modaliteiten van een examen of evaluatievorm mee. Deze worden bepaald op basis van de te beoordelen competenties. Naast digitale vragen, kunnen examens bestaan uit mondelinge of schriftelijke vragen, het maken van een praktische proef of uit een portfolio met interview, afhankelijk van de opleiding. Tenzij aan de cursisten uitdrukkelijk anders is meegedeeld, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig schriftelijk of digitaal naslagwerk.

Artikel 9.1 Giscorrectie

Bij de digitale vragen (online examen) worden de antwoorden automatisch door het systeem verbeterd met een toepassing van giscorrectie. Hierbij wordt voor elk correct antwoord 1 punt toegekend. Het niet beantwoorden van vragen resulteert in geen punten. Bij een fout antwoord wordt de score verminderd op basis van het aantal antwoordmogelijkheden ten belope van 1/ (aantal antwoordalternatieven – 1). Dit betekent dat het willekeurig raden van antwoorden wordt bestraft. Wanneer de student bijvoorbeeld een vraag met vier antwoordmogelijkheden fout beantwoordt, wordt er -1/3 punt afgetrokken. Bij een vraag met drie antwoordmogelijkheden is dat -1/2 punt. Indien het om een juist/fout-vraag gaat, wordt er 1 punt afgetrokken. 

Artikel 10. Audio en video opnames tijdens het examen

De student gaat ermee akkoord dat er tijdens het examen video en audio opnames gemaakt worden om bewijsmateriaal ter beschikking te hebben bij een klacht of beroepsprocedure. De school kan de opnames ook gebruiken om de interne kwaliteitszorg te bewaken.

Artikel 11. Onregelmatigheden

Elk gedrag van een cursist dat een correcte evaluatie verhindert omtrent de beheersing van competentiedoelen (bv spieken, plagiaat …) wordt als onregelmatigheid beschouwd en geeft de School het recht om het examen stop te zetten en automatisch een nul-score toe te kennen aan de cursist. De cursist verliest ook het recht om voor het betrokken examen, herexamen af te leggen.

Artikel 12. GSM

Tijdens het examen dient de cursist zijn/haar GSM, smartphone of ander elektronisch toestel uit te schakelen, tenzij het gebruik van dergelijk toestel uitdrukkelijk is toegestaan door de vakdocent van de cursus waarvoor men examen aflegt. Indien de cursist zich niet aan deze regel houdt, heeft de School het recht om het examen stop te zetten en automatisch een nulscore toe te kennen aan de cursist. De cursist verliest dan voor dit examen het recht op herexamen.

Artikel 13. Beoordelingsschaal

Elk opleidingsonderdeel wordt op 100 procent beoordeeld. Het resultaat wordt hoofdzakelijk in procent uitgedrukt. Daarnaast kan de School beslissen dat voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan een beoordeling plaatsvindt onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Eventuele deelcijfers worden door de vakdocent of, door overeenkomst tussen verschillende vakdocenten omgezet in één eindcijfer op 100 procent.

Artikel 14. Criteria voor het slagen voor een individuele cursus of opleidingsonderdeel

Cursisten slagen voor een opleidingsonderdeel als zij ten minste 60% of de beoordeling "geslaagd" behalen voor de beheersing van de bevraagde competentiedoelen. Bestaat de opleiding uit een deel theorie en een deel praktijk? Dan dient de cursist op beide onderdelen 60% te scoren.

Artikel 15. Criteria voor het slagen voor een Allround-opleiding

De Allround-opleidingen bestaan uit meerdere opleidingsonderdelen. Om voor een Allround-opleiding te slagen dient de cursist minstens 60% te behalen voor de beheersing van de bevraagde competentiedoelen van elk individueel opleidingsonderdeel. Per opleidingsonderdeel krijgt de cursist een diploma mits hij/zij slaagt voor het examen. Als de cursist voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, behaalt deze tevens het Allround-diploma.

Artikel 16. Verlies van een examen

In het zeer uitzonderlijke geval dat de onderwijsinstelling of de docent het examen verliest en de School verantwoordelijk is voor het verlies van het examen dan wordt er in onderling overleg met de cursist of de klas een nieuwe examenmoment ingepland. De modaliteiten van het nieuwe examen worden besproken met de betrokken cursist of klas.

Artikel 17. Bekendmaking resultaten

De leden van de examenjury en alle personen die op de deliberatie aanwezig zijn, zijn gehouden aan een absolute geheimhouden over de beraadslaging en de stemmingen. De vakdocenten delen zo spoedig mogelijk na het examen de resultaten mee via het studentenplatform. Je kan dus via het studentenprofiel onmiddellijk je punten bekijken. Online examenresultaten verschijnen meteen nadat studenten het examen hebben ingediend. Het diploma wordt daarna zo snel mogelijk per post opgestuurd. De School is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de post. Dit neemt soms tot 2 tot 3 weken in beslag.

Artikel 18. Bespreking van de resultaten en recht op feedback

De cursisten hebben het recht om samen met de docent hun examen in te kijken. Zij moeten een feedbackmoment aanvragen via het secretariaat van de School als hier gegronde redenen voor bestaan. Niets uit het examen mag op welke manier dan ook gekopieerd worden en/of meegenomen worden uit het inzagelokaal.

De School kan in onderling overleg beslissen om een feedbackmoment in te plannen als de leerling niet geslaagd is voor het examen na meerdere pogingen.

Artikel 19. Bezwaartermijn

Indien de student niet akkoord is met zijn/haar eindresultaat dan beschikt hij/zij over een bezwaartermijn van veertien kalenderdagen (die ingaat vanaf het moment dat de examenresultaten beschikbaar zijn voor de student) om een aangetekende klacht in te dienen bij de School. Deze klacht wordt dan voorgelegd aan een jury bestaande uit een lid van de directie, de administratie en een hoofddocent. De beslissing van de jury kan leiden tot een gemotiveerde afwijzing van de klacht, een bevestiging van de oorspronkelijke beslissing of een herziening van de oorspronkelijke beslissing.

Artikel 20. Herexamens

Cursisten kunnen herexamen voor een bepaalde opleiding afleggen zoveel zij willen zolang dit de periode van vijf jaar niet overschrijdt en tenzij de School heeft vastgesteld dat de cursist heeft gespiekt of zich niet aan het examenreglement heeft gehouden. Wanneer de cursist na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, kan de School in overleg gaan met de cursist om te kijken hoe deze zijn/haar leermethode dient aan te passen.

interestsCarouselHeader